regulamin kont

strona informacyjna zespołu Matrix

Regulamin usług informatycznych

Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Założenia ogólne

§1

 1. ZHR posiada własną infrastrukturę informatyczną, którą nieodpłatnie udostępnia swoim jednostkom w celu ułatwienia wymiany informacji oraz polepszenia komunikacji.
 2. Podmiotem zarządzającym serwerem, jego konserwacją, aktualizacją i utrzymaniem jest Zespół Informatyczny „ Matrix”.

Strony internetowe

§2

 1. Każde środowisko i jednostka organizacyjna ZHR (drużyna, szczep, hufiec itd.), może umieścić na serwerze ZHR swoje strony www. Konta www są też dostępne dla kandydatów na funkcje komendantów chorągwi i przewodniczących okręgów a także kandydatów do władz naczelnych ZHR.
 2. Okręgi oraz władze naczelne mają prawo do umieszczania dodatkowych stron (w tym okolicznościowych), związanych z aktualnym zapotrzebowaniem bądź propozycjami programowymi.

§3

 1. Osobą upoważnioną do zakładania kont www jest każda instruktorka i instruktor ZHR będący w czynnej służbie.
 2. W określonych sytuacjach, osoba upoważniona do zakładania kont www może nie być instruktorem Związku, lecz w takim wypadku dana strona musi posiadać opiekuna – instruktora ZHR.
 3. Odpowiedzialność za poszczególne strony w przypadku jednostek niższych niż Okręg ponosi Zarząd danego Okręgu, a w przypadku jednostek wyższych Naczelnictwo ZHR.
 4. Zabrania się wykorzystywania stron www w celach innych niż działalność statutowa ZHR.

§4

 1. Stronę www zakłada się poprzez kontakt z menadżerem IT wyznaczonym przez swój okręg.
 2. Podmiotem zatwierdzającym prośbę o utworzenie strony jest odpowiednio Zarząd Okręgu, Naczelnictwo ZHR, bądź Zespół „Matrix”.
 3. Domyślnie, zakładana strona powinna być obsługiwana przez WordPress. W uzasadnionych przypadkach, po konsultacji z Zespołem Matrix, można skorzystać z innych technologii.
 4. Właściciel strony jest zobowiązany do wykorzystywania najnowszych technologii oraz najnowszych wersji oprogramowania (tj. do regularnego aktualizowania).
 5. Podstawowa pojemność konta www (hostingu) wynosi 200 MB. W określonych i uzasadnionych przypadkach, administrator serwera może zwiększyć podany limit do wymaganej wielkości.
 6. Zabrania się trzymania galerii zdjęć bezpośrednio na serwerze ze stroną www. Pliki multimedialne poleca się przechowywać na dysku google w domenie @zhr.pl i udostępniać poprzez odpowiednie pluginy.

§5

 1. Każdy serwis www środowiska czy jednostki musi posiadać na swojej stronie głównej:
  1. Pełną nazwę jednostki, do której należy witryna
  2. Informację o autorze strony (imię, nazwisko, ew. kontakt)
  3. Aktualny adres e-mail do administratora strony
  4. Link do strony głównej ZHR-u (w formie hiperłącza, bądź ikonki/przycisku)
  5. Dane kontaktowe do kierującego daną jednostką (jeśli niemożliwe jest zamieszczenie tego na stronie głównej, należy zadbać aby te informacje były łatwo odnajdywalne)
 2. Strony nie spełniające podanych wymogów mogą być blokowane i usuwane z serwera.
 3. Strona dodatkowo powinna prawidłowo wyświetlać polskie znaki.
 4. Zabrania się umieszczania wszelakich treści reklamowych (wyjątkiem są banery o tematyce harcerskiej)

Konta pocztowe @zhr.pl

§6

 1. Skrzynki pocztowe w domenie zhr.pl są przeznaczone dla instruktorek i instruktorów ZHR, harcerzy starszych (pełniących określone funkcje) oraz w uzasadnionych przypadkach każdego innego harcerza ZHR
 2. Każda jednostka organizacyjna ZHR może posiadać swoją skrzynkę pocztową.
 3. Dopuszcza się tworzenie dodatkowych skrzynek pocztowych, przeznaczonych na akcje okolicznościowe, zloty, wyjazdy itp.

§7

 1. Konta pocztowe ZHR są obsługiwane za pośrednictwem serwerów Google
 2. Domyślna pojemność skrzynki wynosi 30 GB
 3. Skrzynki pocztowe, na których nie wykryto żadnej aktywności przez 4 miesiące zostaną automatycznie zablokowane, a po 2 następnych miesiącach usunięte z serwera.
 4. Istnieje możliwość zgłoszenia dłuższej przerwy w aktywności konta pocztowego. Należy to zrobić u lokalnego menadżera IT wyznaczonego przez odpowiedni okręg.
 5. Na kontach pocztowych jest zachowana tajemnica korespondencji.

§8

 1. Konto email zakłada się poprzez zgłoszenie u lokalnego menadżera IT wyznaczonego przez odpowiedni okręg.
 2. Podmiotem zatwierdzającym prośbę o utworzenie konta pocztowego jest odpowiednio Zarząd Okręgu, Naczelnictwo, bądź Zespół „Matrix”.
 3. Nazwa konta osobistego powinna zgadzać się z jednym ze schematów:
  1. nazwisko@zhr.pl
  2. imienazwisko@zhr.pl
  3. nazwisko@zhr.pl
  4. inazwisko@zhr.pl
 4. W uzasadnionych przypadkach, nazwa konta osobistego może odbiegać od schematu, ale w dalszym ciągu powinna jednoznacznie określać właściciela konta.
 5. Nazwa konta jednostki, akcji okolicznościowej, zlotu itd. powinna jednoznacznie określać jednostkę/akcję do której należy dane konto.

§9

 1. Konto pocztowe może być wykorzystywane do korespondencji własnej, służbowej, grupowej. Może służyć do zakładania kont na stronach z domeny ZHR.PL. W uzasadnionych przypadkach może również służyć do zakładania kont na stronach zewnętrznych, niezbędnych do pracy jednostki.
 2. Zabrania się korzystania z konta w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem. Zabrania się rozsyłania spamu, podszywania pod inne osoby/jednostki, udostępniania konta osobom trzecim.
 3. W szczególności zabrania się korzystania z konta w celach wyłącznie prywatnych (tj. logowanie na stronach zewnętrznych, nie związanych z pracą w ZHR) oraz zarobkowych.

Postanowienia końcowe

§10

 1. Wszelkie problemy, awarie, błędy należy zgłaszać do lokalnego menadżera IT.
 2. Wszelkie sprawy załatwiane w ramach obsługi serwera takie jak: zmiana lub przypomnienie hasła, przydziału quoty, usunięcie konta itp. są wykonywane wyłącznie po stwierdzeniu zgodności danych kontaktowych oraz osobowych osoby sygnalizującej problem z danymi właściciela konta wpisanymi w bazie w czasie odebrania zgłoszenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności tych informacji prośba o wykonanie usługi może zostać odrzucona.
 3. W wyjątkowych przypadkach szkodzących w szczególnie rażący sposób, Administratorzy mogą dokonać zmian natychmiast równocześnie jednak informując o tych zmianach osobę odpowiedzialną za konto, w ramach którego zmiana ta została dokonana.

§11

 1. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem będą rozstrzygane przez Zespół Informatyczny „Matrix” mając na celu dobro większości użytkowników, serwera i całego ZHR-u.